Presidio Water Treatment Plant

San Fransisco
CA

Presidio Water Treatment Plant